Giới thiệu

Thành lập: 21/11/1979
(Tiền thân là phòng Tổ chức- Hành chính)
Tổng số nhân viên:
– Năm 1979: 03 cán bộ – trình độ: . Bác sĩ: 01 – . Nữ hộ sinh: 02
– Năm 2014: 09 cán bộ – trình độ: . Thạc sỹ : 02 – . Đại học: 07

Trưởng phòng qua các thời kỳ:
– BS Dương Thị Loan
– BS Đặng Thanh Vân
– KS Nguyễn Đức Tiến
– Ths Lê Huyền Nga