Chức năng, nhiệm vụ

+ Thực hiện quản lý hồ sơ CBCC toàn bệnh viện, tham gia tư vấn cho ban giám đốc sắp xếp nhân lực trong bệnh viện hợp lý đạt hiệu quả công tác cao đáp ứng nhu cầu hoạt động của bệnh viện.
+ Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, BHYT,BHXH, lao động tiền lương cho cán bộ viên chức, người lao động.
+ Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững an ninh trật tự trong bệnh viện đảm bảo cho hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện.
+ Phối hợp với các tổ chức thực hiện và duy trì thành quả của các phong trào thi đua trong bệnh viện.
Thành tích đã đạt được:
Phòng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc, danh hiệu người tốt việc tốt, chiến sĩ thi đua cơ sở…